Zulu Language and Culture Acquisitions at Columbia: Drama, Folktales, Novels, Poetry, Short Stories, Music and Songs

Literature: Drama, Folktales, Novels, Poetry, Short Stories, Music & Songs (Audio & Text)

 • 11 South African folk tales : 11 official languages : a celebration of democracy and cultural diversity.  Managing editor, Aré van Schalkwyk; original artwork, Reuben Matemane.  Gardenview, South Africa: Zytek Pub., c2005. (119 p.) [One story in Zulu: "Unanana" by Danisile Ntuli]
 • Amaculo abantwana esizulu = isiZulu nursery rhymes. Pietermaritzburg: Nutrend, c2008. (25 p. of music, 1 sound disc, and 1 DVD) [Performances in Zulu by children from three South African primary schools, first collected in 1959.]
 • Amadlelo aluhlaza. Umhleli, D.B.Z. Ntuli. Pietermaritzburg : Shuter & Shooter, 2003. (174 p.) [Twelve one-act plays in Zulu.]
 • Amagalelo. Edited by Nakanjani G. Sibiya. Durban, South Africa : University of KwaZulu-Natal, 2013. (88 p.) [Short stories.]
 • Bhengu, Vusumuzi Maurice. Inkunzi emanqindi = [The bull whose powers have been reduced]. Sandton: Heinemann, c1999. (101 p.) [In Zulu, a short novel.]
 • Bhengu, Vusumuzi Maurice. Itshwele lempangele = [Guinea-fowl chicken]. Sandton: Heinemann Publishers, 1998. (120 p.) [In Zulu, a short novel about an Afro-Indian love affair.]
 • Bontshi, Phindile. Irhawuti lindohlule. Strand [Cape Town] : Nkuthalo Publishers, c2021. (82 p.) [Novellas in Zulu.]
 • Canonici, Noverino N. Izinganekwane : an anthology of Zulu folktales. Revised and augmented ed. Durban : Zulu Language and Literature, University of Natal, 1993. (115 p.)
 • Cele, Thuthukani T. Ayimale!  Pietermaritzburg: Shuter & Shooter, 2004. (52 p.)  [In Zulu, a drama.]
 • Dlamini, Bhekinkosi. Isidleke samanqe. Pretoria: J.L. van Schaik, 1996. (193 p.) [In Zulu, a novel "The vulture's nest."]
 • Du Toit, Brian M. Content and context of Zulu folk-narratives. University of Florida monographs. Social sciences; no. 58. Gainesville: University Presses of Florida, 1976. (86 p.) [Zulu & English]
 • Ear to the ground : contemporary worker poets. Fordsburg, South Africa : Congress of South African Writers, in association with Congress of South African Trade Unions, 1991. (95 p.) [A collection of poetry in English, Zulu, Afrikaans, Sotho, & Venda.]
 • Gcumisa, Mlindeli Samuel Simeon. Ingqalabutho yakwavimbingwenya. Pietermaritzburg: Shuter & Shooter, 2008. (163 p.)  [In Zulu, a biographical novel,“The pioneer of Vimbingwenya.”]
 • Gcumisa, M.S.S. Amaselwa. Pretoria: J.L. van Schaik, 1996. (70 p.) [Short stories, the first entitled "Young edible calabashes."]
 • Gwayi, Joyce Jessie. Shumpu. Pretoria : Van Schaik, 1974. (142 p.) [In Zulu, a short novel about Dingiswayo.]
 • Gwayi, Joyce Jessie. Yekanini! Pretoria: Van Schaik, [1976]. (123 p.) [A short novel about the Zulu king Shaka.]
 • Khawula, Bhekisigcino D. Yihlathi Leli. [Edited by D.B.Z. Ntuli]. Cape Town, South Africa : Tafelberg, 2012. (76 p.) [A novella in Zulu.]
 • Khumalo, Sibusiso Desmond and Sibusiso L. E. Mfeka. Azibuye emasisweni = [Give back to the rightful owners what is theirs]. Sandton: Heinemann Publishers (Pty) Ltd. 1999. (90 p.) [Short stories.]
 • Khumalo, V.S. and T.B. Thela. Usentu lwamabhongo. Kenwyn: Juta, 1995. (79 p.) [A short anthology of Zulu poetry.]
 • Khumalo, Z.L.M. Amankonyane aseNtabeni. Kenwyn: Juta, 1995. (84 p.) [Zulu poetry.]
 • Khumalo, Z.L.M. Umzungulu. Kenwyn: Juta, 1995. (104 p.) [Zulu poetry.]
 • Kunene, Lungisani and Sandra Land. Nazoke! : incorporating Nanko Phela!. Illustrated by Kathy Arbuckle and Kerry Jenner. Durban (South Africa) : New Readers Project, 1999. (64 p.) [A beginner reader in Zulu, short stories.]
 • Kunene, Mazisi. Pipe dreams : Mazisi Kunene's Zulu poems. Translated by Vusi Mchunu. Glenvista [South Africa] : House of Memory Pty Ltd., 2013. [Zulu poetry collection "Igudu likaSomcabeko" ; with English translation.]
 • Kwamlah, Johnson. Wafa Ephila. Durban: New Readers Project, Department of Adult and Community Education, University of Natal, 1995, 1992. (27 p.) [A beginner reader in Zulu: one short story.]
 • Labhoboka ithumba. Umhleli, Phindile Dlamini. Pietermaritzburg, South Africa : University of KwaZulu-Natal Press, 2021. (226 p.) [Short stories.]
 • Land, Sandra and Lungisani Kunene. UMkhize odumile = The famous Mkhize. Durban: New Readers Project, School of Community Development and Adult Learning, University of Natal, c2001. (64 p.) [A beginner reader in Zulu: comic book.]
 • Langalibalele F.M. ...[et al.]. Umcakulo. Pretoria: KZM Books, 2006. (61 p.) [Zulu poetry.]
 • Lyster, Elda. Umndeni wakwaNkosi.  Ibhalwe uElda Lyster; imidwebo uJeff Rankin; ihunyushwe uNozizwe Madlala. Durban: New Readers Publishers; Snow Camp, N.C.: Peppercorn Books & Press, Inc. [distributor] 2002, 1991. (37 p.) [A beginner reader in Zulu, stories about "The Nkosi family."]
 • Mackenzie, C. G. M. UkuThintana . Linden, South Africa : Clockwork Books, [2020] (89 p.) [A short science fiction novel in isiZulu.]
 • Maphumulo, A. M. Unqambothi. Cape Town: Oxford University Press, 1993. (96 p.) [A reader of Zulu poetry, proverbs, riddles, folktales, & other texts.]
 • Maphumulo, A.M. (comp.) Indwamba 3. Black writers series; 22. Johannesburg: Hodder & Stoughton: Witwatersrand University Press, 1996. (101 p.) [An anthology of Zulu poetry for secondary school.]
 • Matsebula, J. S. M. Iqoqo lezinkondlo. Pietermaritzburg: Shuter and Shooter, 1975 printing. (130 p.) [Zulu poetry.]
 • Mbanjwa, Bongekile Joyce. Izinhlungu zomphefumulo : incwadi yezinkondlo = Emotional pain : a collection of poems. Translations by Siphiwe ka Ngwenya. Braamfontein [South Africa]: Botsotso Pub., [200-?] (93 p.) [Zulu & English.]
 • Mbonani, Simangaliso. Impophoma yolimi. Johannesburg : Bhiyoza Publishers, 2019. (42 p.) [Zulu poetry]
 • Mchunu, Sipho J. "Ukube--, ngabe--" Georgeville [South Africa] : Thandi Art Press, 2006. (72 p.) [In Zulu, a novella.]
 • Mda, Zakes. Imidlalo kaZakes Mda : isiZulu. Umbhali, Zakes Mda ; umhumushi, D.B.Z. Ntuli ; umhleli, AALRDISA. ePitoli : Yunivesithi yaseNingizimu Afrika, c2002. (174 p.) Collection of five short plays in Zulu.
 • Mngadi, Matthew Jabulani. Imiyalezo. Pietermaritzburg : Shuter & Shooter, 2008. (292 p.) [In Zulu, a novel, originally published in 1979.]
  --See also: English translation (2018)
 • Mngadi, Mathew Jabulani. Yiza mntanami. Oxford southern African literature. Cape Town: Oxford University Press, 2007. (144 p.) [In Zulu, a novel]
 • Mngadi, Raynold Muziwendoda. Kuyoqhuma nhlamvana. Pietermaritzburg : Shuter & Shooter, 2004. (218 p.) [A novel in Zulu.]
 • Mnguni, H. A. Ngenxa yentombazane. Johannesburg, South Africa : Bhiyoza Publishers, 2018. (102 p.) [A short novel in Zulu.]
 • Molefe, Lawrence. Ngicela Ningamukele. Cape Town: Maskew Miller Longman, 1996. (75 p.) [Zulu drama.]
 • Msimang, C.T. Kwesukasukela. Arcadia [South Africa]: Bard, 1987. (87 p.)  [Zulu folktales.]
 • Msomi, Welcome. UMabatha = [Mabatha]. Mamela Afrika series. Sandton: Heinemann Publishers, 1998. (57 p.) [In Zulu, a dramatic adaptation of William Shakespeare's play "Macbeth")
 • Mthembu, R. H. UMamazane = Mamazane. Cowies Hill: Solo, 1999. (138 p.) [In Zulu, a short novel.]
 • Mvubu, Nokuthula. Izindaba zika nokuthula. Durban: I-New Readers Project, 1999. (30 p.) [Beginner reader in Zulu.]
 • Ndlovu, Linda. Impiselo. [South Africa]: Timbila Poetry Project, 2004. (66 p.) [Zulu poetry.]
 • Nene, Jabulani Owen and Celani Lucky Zwane. Ingane yamalungelo. Johannesburg, South Africa : Bhiyoza Publishers, 2019. (75 p.) [A Zulu translation of the play "Child of rights".]
 • Ngcobo, Moses. Qhude manikiniki. Pretoria: Van Schaik, 1977. (195 p.) [Zulu fiction.]
 • Ngcobo, Mtholeni N. A survey of Zulu literature from 1970-1990. Studies in African literature; v. 8. Lewiston, N.Y.: E. Mellen Press, c2002. (96 p.)
 • Ngcobo, Muzi Eric. Kusinwa kudedelwane. Pietermaritzburg: Shuter & Shooter, 2008. (222 p.) [In Zulu, a novel "Inevitable changes.")
 • Ngcobo, Shiyani. Introducing Shiyani Ngcobo : Zulu guitars dance : maskana from South Africa. Sound recording. United Kingdom : World Music Network, 2004. 65 minutes ; via Alexander Street ; [Zulu music]
 • Ngubane, S.E. Izingwazi zanamuhla : iqoqo lezinkondlo zoSiba. Cape Town : Nasou Via Afrika, 2006. (92 p.) [Zulu poetry.]
 • Nqeketo, A. A. Izibulo. Pretoria: J.L. van Schaik, 1996. (72 p.) [Short stories.]
 • Nsele, P. E. M. Imfihlo Yokushona Kwelanga. Pretoria: J. L. van Schaik, 1998. (80 p.) [In Zulu, essays & short stories.]
 • Ntuli, N. S. Isihlabelelo (Imidlalo enkundlanye). Arcadia, South Africa: Bard Publishers, c1993. (101 p.) [In Zulu, one-act play.]
 • Ntuli D. B. Z. Ugqozi. 2 vols. Pretoria: Van Schaik, 1975. [Zulu poetry in 2 volumes.]
 • Nyembezi, C. L. Sibusiso. Inkinsela YaseMgungundlovu. Pietermaritzburg: Shuter & Shooter, 1990. (200 p.) [In Zulu, a novel, originally published in 1961.]
  --See also: English translation (2008)
 • Nyembezi, C. L. Sibusiso. Isibuko senhliziyo. Pietermaritzburg: Shuter & Shooter, 1981. (108 p.) [Zulu poetry.]
 • Nyembezi, C. L. Sibusiso and Barbara Tyrrell. Izibongo zamakhosi ; imifanekizo idwetshwe ngu. Pietermaritzburg: Shuter & Shooter, 1978. 5th printing. (159 p.) [Zulu praise poems, with Zulu commentary.]
 • Praises of Dingana [Izibongo zikaDingana] Edited by D. K. Rycroft and A. B. Ngcobo. Killie Campbell Africana Library publications; no. 3. Durban: Killie Campbell Africana Library; Pietermaritzburg: University of Natal Press, 1988. (258 p.) [A literary analysis in English, with Zulu full length praise poems, songs, cultural terms, and selected stanzas in Zulu.]
 • Shaka Zulu : songs of King Shaka. Online audio. East Sussex, Great Britain ; Clearwater, Fla. : ARC Music, 2001, p2000. (via Alexander Street Press.) [Features 2 groups: Amagugu Akwazulu & Abalandeli Bengoma]
 • Sibiya, Delisa. Zulu songs of South Africa. Online audio. New York, NY : Lyrichord, 2011. 39 minutes ; via Alexander Street ; [Zulu music]
 • Sibiya, E.D.M. Ngidedele ngife. Cape Town: Tafelberg, 2006. (168 p.) [In Zulu, a short novel.]
 • Sishi, Hubert. Imilando yakwaZulu : imidlalo yomsakazo. Umhleli, D.B.Z. Ntuli. Pretoria: University of South Africa, c2000. (243 p.)  [In Zulu, 27 radio plays broadcasted between 1960 & 1980.]
 • Sounds of a South African homestead. Online audio. New York : Folkways Records, 1956, 2009. [Mostly Zulu songs recorded in 1956 ; via Alexander Street.]
 • Stuart, James. (comp.) Izibongo: Zulu praise-poems. Translated by Daniel Malcolm, edited with introductions and annotations by Trevor Cope. Oxford, Clarendon P., 1968. (230 p.) [Zulu & English]
  --See also: Offsite copy
 • Tracey, Hugh (comp. and tr.) Lalela Zulu ; 100 Zulu lyrics. With illus. by Eric Byrd. Johannesburg: African Music Society, [1948] (121 p.) [Zulu & English.]
  --See also: Burke Library copy
 • Traditional Zulu music : songs of King Shaka. Sound recording. East Grinstead, West Sussex, England : Arc Records, 2011. Sound disc. [Folk songs and war songs in Zulu performed by Amagugu Akwazulu, older members of a choir from Nongoma in Zululand, and Abalendeli Bengoma, a group of traditional male singers from the mining region of Thokoza.]
  --See also: Online audio, 59 minutes ; via Alexander Street
 • Two Zulu poets : Mazisi Kunene & B.W. Vilakazi. Compiled/edited by Dike Okoro. Milwaukee, WI : Cissus World Press, 2015. (98 p.) [Zulu & English.]
 • UBhambatha kaMakhwatha eminyakeni eyikhulu. Umhleli, D.B.Z. Ntuli. isiZulu poetry anthology. Pietermaritzburg : Shuter & Shooter, 2007. (71 p.) [A collection of poetic tributes in Zulu: "A hundred years of the poetry of B. W. Vilakazi."]
 • Van Wyk, Chris and al. Usayitsheni uDlamini ugajwa uthando. Izindaba ezintsha. Johannesburg: ViVa Books, 2000. (18 p.) [Beginner's reader, a Zulu translation of: Sergeant Dlamini falls in love, 1996.]
 • Vilakazi, Benedict Wallet. Amal' ezulu. Rev. ed. Northlands : Macmillan, 2008. (62 p.) [Poetry]
  --See also: 1980 reprint of 1960 edition -and- 2021 reprint (83 p.) of 1945 edition
 • Vilakazi, B. Wallet. Inkondlo kaZulu. The Bantu treasury; no. 1. Johannesburg: Witwatersrand University Press, 1982, c1957. (93 p.) [Poetry]
  --See also: 2021 reprint (117 p.) of 1935 edition
 • Xulu, Cedric. UMahlase uvakashela edolobheni. Durban: New Readers Project, Department of Adult and Community Education, University of Natal, 1999. (40 p.) [Beginner reader in Zulu.]
 • Zandile Mseleku (umhleli). Ithunga lenkosazana. Pietermaritzburg: Shuter & Shooter, 2007. (63 p.) [A Zulu poetry anthology.]
 • Zondi, Elliot. Insumansumane. Black writers series; 19. Johannesburg: Hodder & Stoughton, 1996. (99 p.) [In Zulu, a drama.]
 • Zondi, Elliot. Ukufa kukaShaka. Johannesburg, South Africa : Wits University Press, 2021. (58 p.) [A play in isiZulu ; introduction in English and isiZulu}
 • Zulu, E. S. Q. Madiba!. Mamela Afrika series. Sandton: Heinemann, 1999. (52 p.) [Zulu poetry]
 • Zulu, Swazi en Xhosa. Sound recording. Opnamen van afrikaanse muziek; nr. 3. Tervuren: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika; [Brussels]: Belgische Radio en Televisie, [1969].
  (1 sound disc: 33 1/3 rpm)  [Notes in English, Flemish, French, & German.]